XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX280 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 18:54:08
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ8IZJ DMR XLX280 G / BM2222 05.10.2022 23:06 W
2 ItalyItaly IZ8UZK DMR XLX280 G / BM2222 05.10.2022 22:01 W
3 ItalyItaly IW8PKK 2820 IZ8IZJ C 05.10.2022 21:39 W
4 ItalyItaly IW9HRS ID31 XRF039 W 05.10.2022 21:38 W
5 ItalyItaly IU0PPT DMR XLX280 G / BM2222 05.10.2022 21:19 W
6 ItalyItaly IW8RVX DMR XLX280 G / BM2222 05.10.2022 17:18 W
7 ItalyItaly IW1GBV XRF039 W 05.10.2022 12:02 W
8 ItalyItaly IZ8YVA DMR XLX280 G / BM2222 05.10.2022 08:33 W
9 ItalyItaly IN3GID DMR XLX280 G / BM2222 05.10.2022 07:23 W
CALABRIA
W
XRF039-W
IZ8IZJ-C