XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX280 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 22:33:18
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ8UZK DMR XLX280 G / BM2222 29.01.2023 01:35 W
2 ItalyItaly IZ7ECR IZ7ECR B 29.01.2023 00:53 W
3 ItalyItaly IU8PCB DMR XLX280 G / BM2222 29.01.2023 00:52 W
4 ItalyItaly IU8HAO DMR XLX280 G / BM2222 29.01.2023 00:19 W
5 ItalyItaly IU8MLT DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 22:40 W
6 ItalyItaly IU0PPT DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 21:40 W
7 ItalyItaly IU8LDG DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 20:50 W
8 ItalyItaly IZ8WMQ DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 20:02 W
9 ItalyItaly IZ3NUI DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 19:01 W
10 ItalyItaly I8HUZ DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 18:59 W
11 EnglandEngland G7RDX 9700 XRF039 W 28.01.2023 18:43 W
12 ItalyItaly IZ8SJK DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 18:16 W
13 ItalyItaly IZ0NJQ DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 16:34 W
14 ItalyItaly IW8RVX DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 10:35 W
15 ItalyItaly IZ8OLT DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 09:33 W
16 ItalyItaly IZ8IZJ DMR XLX280 G / BM2222 28.01.2023 08:11 W
CALABRIA
W
XRF039-W
IZ8IZJ-C
IZ7NSD-B