XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX280 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 08:04:53
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 ItalyItaly IZ8IZJ-B 70cm 11.12.2019 13:01 0 days 08:03:49 s DMRMmdvm W